Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020

Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-09-2020

w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378) w związku z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd wyraża wolę przystąpienia w latach 2020 - 2021 do realizacji projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
§ 2. Projektem zostaną objęte oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Jaryszowie i Olszowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.
§ 3. Środki finansowe na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektup.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”.pdf (113,41KB)