Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020

Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-09-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art.212, 221 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622,1649,2020 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 56 585,70 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 56 585,70 zł. 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 56 585,70 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 740,35 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 740,35 zł;


2) dochody majątkowe w kwocie 25 845,35 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 845,35 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 270 692,70 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 260 000,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 260 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 260 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 260 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe oraz utwardzenie działek nr 884/14, nr 884/8” w kwocie 260 000,00 zł.


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 242,70 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 242,70 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 242,70 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 242,70 zł
„Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie ”;
Fundusz sołecki - Jaryszów.


IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 950,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 950,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 950,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 950,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4 950,00 zł
Fundusz sołecki - Jaryszów.V. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1 500,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 327 278,40 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 271 192,70 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł
„ Przebudowa dróg gminnych – ul.Młyńska, ul. Stawowa, ul.Leśna i ul.Chopina w Starym Ujeździe”. ”;


2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 265 192,70 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 192,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 192,70 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 192,70 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 5 192,70 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 260 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 260 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe ” w kwocie 260 000,00 zł.


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł
a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł
Dotacja dla OSP Zimna Wódka.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.


IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1 500,00 zł
Fundusz sołecki- Jaryszów.V. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 585,70 zł
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 10 585,70 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 10 585,70 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 585,70 zł
„ Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe nr działki 828/1 ”;


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r..pdf (172,75KB)