Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020

Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-10-2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice, zwanego dalej planem. 2. Obszar objęty planem obejmuje fragment obrębu ewidencyjnego wsi Sieroniowice, w granicach wyznaczonych na załączniku nr 1.
3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice.pdf (317,00KB)

PDFZalacznik1 XXIII.174.2020.pdf (163,85KB)