Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020

Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-10-2020

w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd wyraża wolę przystąpienia w latach 2020 - 2021 do realizacji projektup.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
§ 2. Projektem zostaną objęte oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowychw Jaryszowie i Olszowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.
§ 3. Środki finansowe na realizację projektu zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Traci moc uchwała NR XXII.171.2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektup.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”.pdf (174,61KB)