Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020

Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-10-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212, 219, 220 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 218 888,31 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 588,31 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 588,31 zł 1) dochody bieżące w kwocie 200 588,31 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 588,31 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 300,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 300,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 18 300,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 18 300,00 zł
1 środki europejskie - 18 300,00 zł.§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 280 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 180 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 180 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 180 000,00 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 180 000,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 100 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł
1 środki europejskie - 100 000,00 zł.§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 766 320,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 703 800,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 448 800,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 448 800,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 294 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i część ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 294 000, 00 zł,


b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 154 800,00 zł,
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz ”;
1 płatność z budżetu gminy w kwocie 154 800,00 zł.


2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 255 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 255 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 255 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 255 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 28 050,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 050,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 050,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 050,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 050,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 13 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 13 000,00 zł
w tym fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 32 470,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12 470,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 470,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 470,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 470,00 zł
Fundusz sołecki Niezdrowice – 2 200,00 zł,
Fundusz sołecki Stary Ujazd– 270,00 zł.2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.V. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 500,00 zł.
1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 705 208,31 zł. I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 588,31 zł. 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 588,31 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200 588,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200 588,31zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 160,30 zł,

2 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 197 428,01 zł.II. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 370 000,00 zł.
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 370 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 370 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 370 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 370 000,00 zł,
„Wykonanie odwiertów studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka, SW Sieroniowice w kwocie 300 000,00 zł”, ”;
„ Zakup samochodu ciężarowego w kwocie 70 000,00 zł”. ”;III. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.IV. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 11 100,00 zł.
1. Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie w kwocie 11 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 100,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 11 100,00 zł.V. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 500,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 500,00 zł
„Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GZO”. ”;


VI. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 000,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 23 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000,00 zł
„Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Starym Ujeździe” w tym fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł.


VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 050,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 15 050,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 050,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 050,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 050,00 zł.VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 60 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł
1 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
"Remont przepompowni w Starym Ujeździe" w kwocie 50 000,00 zł.IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 970,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 970,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 970,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 970,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 970,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 500,00 zł,
Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 2 200,00 zł,
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 270,00 zł.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (565,00KB)