Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020

Uchwała Nr XXIV.181.2020  Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-11-2020

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2021 – 2027, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2027.pdf (4,92MB)

PDFZalacznik1 XXIV.181.2020.pdf (4,20MB)