Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020

Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-11-2020

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 471 i 1610) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ujazd w kwocie:
1 15,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

2 7,50 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.


§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXVII.226.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poż.pdf (272,66KB)