Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020

Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-11-2020

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich polegających na remoncie ołtarza bocznego w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art.81ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) oraz uchwały Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Ujeździe udziela dotacji w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu ul. Wiejska 16, 47-143 Ujazd z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich polegających na remoncie ołtarza bocznego w kościele p. w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pod nr 99/54 z dnia 13 maja 1954 r. § 2. Źródłem dotacji są środki zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki budżetu gminy w Ujeździe na rok 2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich polegających na remocnie ołtarza b.pdf (285,04KB)