Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020

Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-11-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212, 218, 220, 221 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 235 249,99 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 235 069,99 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 235 069,99 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 235 069,99 zł
a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 235 069,99 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 180,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 180,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 180,00 zł
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 180,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 866 850,87 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 406 850,87 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 406 850,87 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 406 850,87 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 406 850,87 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 320 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 320 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 320 000,00 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 320 000,00 zł.


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 140 000,00 zł.
1. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 140 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 140 000,00 zł
a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 000,00 zł,

b) wpływy z usług w kwocie 85 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 919 379,88 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 523 780,88 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 177 780,88 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 177 780,88 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 177 780,88 zł
„ Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowskiej w m. Zimna Wódka”. ”;


2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 26 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 000,00 zł,2) wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 000,00 zł
„Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa” w kwocie 9 000,00 zł .


3. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 320 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 320 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 320 000,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”. ”;II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.


IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 899,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 899,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 899,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 899,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4 899,00 zł.V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 290 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 70 000,00 zł.2. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 40 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł,b) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 150 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150 000,00 zł.VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 17 200,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 17 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 200,00,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 200,00 zł.VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 000,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł.VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 17 000,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł
„Budowa nowych punktów świetlnych na ternie Gminy Ujazd” w kwocie 17 000,00 zł.


IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 37 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 37 000,00 zł.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 287 779,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 27 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 27 000,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 27 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 27 000,00 zł.II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 34 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 34 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 34 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34 000,00 zł
„Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ” w kwocie 32 000,00 zł,
„ Wykup gruntu” w kwocie 2 000,00 zł.


III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 16 500,00 zł.
1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł.2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 899,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 899,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 4 899,00 zł
a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 899,00 zł
Dotacja dla OSP Niezdrowice.


V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 130 180,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 130 000,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 180,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 180,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 180,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 180,00 zł.VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 200,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 200,00 zł
1 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł.VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 000,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 21 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 000,00 zł.VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 52 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 37 000,00 zł
a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł.


2. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (561,17KB)