Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020

Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 14-12-2020

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 875, 782, 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Ujazd (powiat strzelecki) o równoważnej liczbie mieszkańców 6 250, położoną na terenie gminy Ujazd z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Ujazd. 2. Aglomeracja Ujazd obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Ujazd: Ujazd, Balcarzowice, Jaryszów, Kolonia Jaryszów, Klucz, Niezdrowice, Nogowczyce, Olszowa, Komorniki, Księży Las, Sieroniowice, Grzeboszowice, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Wesołów.
3. Opis aglomeracji Ujazd stanowi załącznik numer 1 do uchwały.
4. Obszar i granice aglomeracji Ujazd określa mapa w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik numer 2 do uchwały.
5. Niniejsza Uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr IV/43/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.02.2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Ujazd” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, 22.04.2015r. poz. 1025), która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) traci moc z dniem 31.12.2020r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujazd.pdf (5,03MB)

PDFZalacznik1 XXV.186.2020.pdf (590,52KB)

PDFZalacznik2 XXV.186.2020.pdf (4,03MB)