Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020

Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 14-12-2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4[1] ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 1492) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2019 r. poz. 1655) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Programy o których mowa w § 1 i § 2, stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2021 rok.pdf (862,55KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXV.187.2020.docx (25,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV.187.2020.docx (8,39KB)