Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020

Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 14-12-2020

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ujazd zmienia się treść załącznika nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 2 Statutu Gminy Ujazd - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020 w sprawie zmiany  Statutu Gminy Ujazd.pdf (431,41KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXV.189.2020.docx (6,10KB)