Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020

Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 14-12-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713,1378), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 50 500,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 50 500,00 zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 30 500,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 500,00 zł.


2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 275 980,04 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 50 000,00 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 50 000,00 zł
1 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 225 980,04 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 225 980,04 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 225 980,04 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 225 980,04 zł
1 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 225 980,04 zł.§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 288 780,04 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 275 980,04 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 275 980,04 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 275 980,04 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 275 980,04 zł
1 budżet gminy w kwocie 275 980,04 zł
"Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe".II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 800,00 zł.
1. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 800,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 800,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 800,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 300,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 33 300,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 600,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 900,00 zł.


2. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 800,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 800,00 zł.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (398,90KB)