Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020

Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-12-2020

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 222, 221, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649,2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejskia w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 39 262 547,00 zł, w tym:
1. Dochody bieżące-33 294 587,00 zł
2. Dochody majątkowe- 5 967 960,00 zł
1 jak w tabeli Nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 46 290 106,30 zł,
1 jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31 763 458,68 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20 235 073,68 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14 254 187,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 980 886,68 zł;


2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 384 059,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 885 920,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 230 000,00 zł;
5) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia przez Gminę w kwocie 28 406,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 526 647,62 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 996 647,62 zł;
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 530 000,00 zł
1 jak w załączniku Nr 3.


§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 7 027 559,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
1 kredyty, pożyczki w kwocie 4 833 098,30 zł,

2 spłata udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł,

3 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 750 618,00 zł.


§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 545 992,09 zł. w tym:
1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 518 432,79 zł,

2 kredyty, pożyczki w kwocie 4 833 098,30 zł,

3 spłata udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł,

4 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 750 618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 518 432,79 zł, na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań do wysokości 6 333 098,30 zł. w tym:
1 przejściowy deficyt w kwocie 1 500 000,00 zł,

2 planowany deficyt w kwocie 4 833 098,30 zł.


§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 88 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
1 na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł,

2 na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13 000,00 zł.


§ 8. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 20 000,00 zł.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
1 dochody8 262 025,00 zł,

2 wydatki 8 262 025,00 zł.


§ 10. Ustala się dochody i wydatki, na które planuje się otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:
1 dochody240 000,00 zł,

2 wydatki240 000,00 zł.


§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 914 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
1 przychody3 405 300,00 zł,

2 koszty3 405 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 262 822,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 6 333 098,30 zł, w tym na:
1 pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4 833 098,30 zł,

2 na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1 500 000,00 zł;


2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (2,67MB)

PDFZalacznik1 XXVI.195.2020.pdf (369,49KB)

PDFZalacznik2 XXVI.195.2020.pdf (286,53KB)

PDFZalacznik3 XXVI.195.2020.pdf (413,15KB)

PDFZalacznik4 XXVI.195.2020.pdf (202,25KB)

PDFZalacznik5 XXVI.195.2020.pdf (200,05KB)

PDFZalacznik6 XXVI.195.2020.pdf (211,68KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_1 XXVI.195.2020.pdf (480,34KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 XXVI.195.2020.pdf (552,01KB)