Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020

Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-12-2020

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę na lata 2021 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021– 2028. 2 Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr V.126.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r, ze zmianami, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDFZalacznik1 XXVI.196.2020.pdf (726,79KB)