Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021

Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-01-2021

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art.6 ust.2.pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Ujazd na 2021 r. Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach pożyczki długoterminowej w wysokości 199 045,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) na realizację operacji: „Remont szatni sportowej na cele rekreacyjne i kulturalne wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej o pszczołach w Niezdrowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach dofinansowania operacji, o której mowa w § 1.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ujazd, a Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach.pdf (145,04KB)