Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021

Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-01-2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713,1378 ), art. 212, 221 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 65 062,50 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64 368,00 zł. 1. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 64 368,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 64 368,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 64 368,00 zł
1 środki europejskie – 54 712,80 zł,

2 środki budżetu państwa - 9 655,20 zł
„Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd ”;II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 694,50 zł.
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 694,50 zł 1) dochody bieżące w kwocie 694,50 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 694,50 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 000,00 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł. 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 320 938,05 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 64 368,00 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 64 368,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 64 368,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 368,00 zł
1 środki europejskie – 54 712,80 zł,

2 środki budżetu państwa – 9 655,20 zł
„Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd ”;II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł
Dotacja dla OSP Niezdrowice.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 250 875,55 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 250 875,55 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 250 875,55 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 875,55 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 250 875,55 zł
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 694,50 zł.
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 694,50 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 694,50 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13,89 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 13,89 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 680,61 zł.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 449 920,55 zł. 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 875,55 zł,
2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 045,00 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 199 045,00 zł. 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 045,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (234,02KB)