Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021

Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-02-2021

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2391/1, 2223/11 i 2217/11, obręb Ujazd, stanowiących własność Gminy Ujazd - nazwę ulica „Szafirowa". § 2. Usytuowanie ulicy o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd.pdf (427,43KB)

PDFZalacznik1 XXVIII.207.2021.pdf (310,58KB)