Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021

Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-02-2021

w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 31zzca. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Ujazd.
§ 2. Zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ujazd z opłaty I, II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3. Przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021.pdf (142,84KB)