Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021

Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-02-2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 13 438,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 12 658,00zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 658,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 658,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 658,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 780,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 780,00 zł
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 780,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł.II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 3 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II” w kwocie 3 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 26 438,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 658,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 658,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 658,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 658,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 658,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 780,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 780,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 780,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 780,00 zł.III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 000,00 zł.
1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 13 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 000,00 zł
„Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe” w kwocie 13 000,00 zł w tym fundusz sołecki Stary Ujazd – 10 000,00 zł.


§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 1 330 000,00 zł. 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 330 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 1 330 000,00 zł. 1 Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 330 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (219,10KB)