Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja

2021 rok

Sesja nr XXVII z dnia 26 stycznia 2021 r.

 1. PDFXXVII.197.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (146,00KB)
 2. PDFXXVII.198.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej.pdf (139,03KB)
 3. PDFXXVII.199.2021 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.188.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie.pdf (138,25KB)
 4. PDFXXVII.200.2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice.pdf (145,04KB)
 5. PDFXXVII.201.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (234,02KB)
 6. PDFXXVII.203.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2020 rok.pdf (593,94KB)
 7. PDFXXVII.204.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (180,26KB)
 8. PDFXXVII.205.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych.pdf (183,41KB)
   

 

2020 rok

Sesja nr XXVI z dnia 29 grudnia 2020 r.

 1. PDFXXVI.193.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r..pdf (253,19KB)
 2. PDFXXVI.194.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (716,85KB)
 3. PDFXXVI.195.2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (2,67MB)
 4. PDFXXVI.196.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (726,79KB)
   

Sesja nr XXV z dnia 14 grudnia  2020 r.

 1. PDFXXV.186.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujazd.pdf (5,03MB)
 2. PDFXXV.187.2020 w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz GPPN na 2021 rok.pdf (862,55KB)
 3. PDFXXV.188.2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (...).pdf (389,82KB)
 4. PDFXXV.189.2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Ujazd.pdf (431,41KB)
 5. PDFXXV.190.2020.2020-12-14 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (267,90KB)
 6. PDFXXV.191.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (398,90KB)
 7. PDFXXV.192.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (957,54KB)

 

Sesja nr XXIV z dnia 30 listopada 2020 r.

 1. PDFXXIV.179.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (877,82KB)
 2. PDFXXIV.180.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiary Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024.pdf (2,35MB)
 3. PDFXXIV.181.2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2028.pdf (4,92MB)
 4. PDFXXIV.182.2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd (...).pdf (272,66KB)
 5. PDFXXIV.183.2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na przeprowadzenie prac renowacyjno-kons. (...).pdf (285,04KB)
 6. PDFXXIV.184.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (561,17KB)
 7. PDFXXIV.185.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (720,43KB)
   

Sesja nr XXIII z dnia 26 października 2020 r.

 1. PDFXXIII.174.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniow.pdf (317,00KB)
 2. PDFXXIII.175.2020 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, (...).pdf (252,19KB)
 3. PDFXXIII.176.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”.pdf (174,61KB)
 4. PDFXXIII.177.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (565,00KB)
 5. PDFXXIII.178.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,02MB)
   

Sesja nr XXII z dnia 21 września 2020 r.

 1. PDFXXII.169.2020 w sprawie uchwalenia mpzp obejmującego częśc wsi Zimna Wódka i częśc wsi Sieroniowice.pdf (13,65MB)
 2. PDFXXII.170.2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym.pdf (682,45KB)
 3. PDFXXII.171.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”.pdf (113,41KB)
 4. PDFXXII.172.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r..pdf (172,75KB)
   

Sesja nr XXI z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 1. PDFXXI.161.2020 w sprawie przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.pdf (113,12KB)
 2. PDFXXI.162.2020 w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo.pdf (116,12KB)
 3. PDFXXI.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (112,06KB)
 4. PDFXXI.164.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice.pdf (561,90KB)
 5. PDFXXI.165.2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r..pdf (110,49KB)
 6. PDFXXI.166.2020 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (128,21KB)
 7. PDFXXI.167.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (232,43KB)
 8. _PDFXXI.168.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej._pdf (682,83KB)
   

Sesja nr XX z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 1. PDFXX.154.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (103,68KB)
 2. PDFXX.155.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (111,61KB)
 3. PDFXX.156.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2019 rok.pdf (109,02KB)
 4. PDFXX.157.2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ujazd instrumentem płatniczym.pdf (110,71KB)
 5. PDFXX.158.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (197,38KB)
 6. PDFXX.159.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (985,05KB)
 7. PDFXX.160.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (205,08KB)
   

Sesja nr XIX z dnia 25 maja 2020 r.

 1. PDFXIX.147.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (121,11KB)
 2. PDFXIX.148.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020 2021.pdf (107,73KB)
 3. PDFXIX.149 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf (213,61KB)
 4. PDFXIX.150.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (182,10KB)
 5. PDFXIX.151.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (973,81KB)
 6. PDFXIX.152.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf (202,34KB)
 7. PDFXIX.153.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektro skażeniami.pdf (214,77KB)
   

Sesja nr XVIII z dnia 30 marca 2020 r.

 1. PDFXVIII.140.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG (...).pdf (1,88MB)
 2. PDFXVIII.141.2020 w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika (...).pdf (116,32KB)
 3. PDFXVIII.142.2020 w sprawie uchylenia uchwały NR XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad(...).pdf (113,17KB)
 4. PDFXVIII.143.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (239,79KB)
 5. PDFXVIII.144.2020 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów (...).pdf (121,22KB)
 6. PDFXVIII.145.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (150,86KB)
 7. PDFXVIII.146.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (683,10KB)

   

Sesja nr XVII z dnia 24 lutego 2020 r.

 1. PDFXVII.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (115,21KB)
 2. PDFXVII.135.2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (381,10KB)
 3. PDFXVII.136.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (178,10KB)
 4. PDFXVII.137.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (682,56KB)
 5. PDFXVII.138.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego I.pdf (192,59KB)
 6. PDFXVII.139.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego II.pdf (191,31KB)
   

Sesja nr XVI z dnia 27 stycznia 2020 r.

 1. PDFXVI.127.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 20192020.pdf (100,13KB)
 2. PDFXVI.128.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (107,21KB)
 3. PDFXVI.129.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.pdf (104,01KB)
 4. PDFXVI.130.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (139,97KB)
 5. PDFXVI.131.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (885,56KB)
 6. PDFXVI.132.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2019 rok.pdf (1,54MB)
 7. PDFXVI.133.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok.pdf (193,25KB)
   

2019 rok

Sesja nr XV z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 1. PDFXV.116.2019 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf (103,89KB)
 2. PDFXV.117.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok.pdf (354,90KB)
 3. PDFXV.118.2019 w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania (...).pdf (105,35KB)
 4. PDFXV.119.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (103,44KB)
 5. PDFXV.120.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (466,65KB)
 6. PDFXV.121.2019 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (103,08KB)
 7. PDFXV.122.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.pdf (103,61KB)
 8. PDFXV.123.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (144,40KB)
 9. PDFXV.124.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1 000,83KB)
 10. PDFXV.125.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf (2,79MB)
 11. PDFXV.126.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,02MB)
   

Sesja nr XIV z dnia 25 listopada 2019 r.

 1. PDFXIV.110.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd (...).pdf (203,83KB)
 2. PDFXIV.111.2019 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...).pdf (219,41KB)
 3. PDFXIV.112.2019 w sprawie zasad używania herbu Gminy Ujazd.pdf (105,67KB)
 4. PDFXIV.113.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (...).pdf (102,92KB)
 5. PDFXIV.114.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (110,66KB)
 6. PDFXIV.115.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (959,91KB)
   

Sesja nr XIII z dnia 21 października 2019 r.

 1. PDFXIII.102.2019 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (108,42KB)
 2. PDFXIII.103.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd.pdf (2,94MB)
 3. PDFXIII.104.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd.pdf (4,95MB)
 4. PDFXIII.105.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli (...).pdf (222,37KB)
 5. PDFXIII.106.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (145,42KB)
 6. PDFXIII.107.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (936,92KB) 
 7. PDFXIII.108.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023.pdf (103,86KB)
 8. PDFXIII.109.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (197,36KB)
   

Sesja nr XII z dnia 23 września 2019 r.

 1. PDFXII.94.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (103,79KB)
 2. PDFXII.95.2019 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe.pdf (202,96KB)
 3. PDFXII.96.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd (...).pdf (199,15KB)
 4. PDFXII.97.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności (...).pdf (108,69KB)
 5. PDFXII.98.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych (...).pdf (224,92KB)
 6. PDFXII.99.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (124,03KB)
 7. PDFXII.100.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (971,09KB) 
 8. PDFXII.101.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu.pdf (199,60KB)
   

Sesja nr XI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 1. PDFXI.80.2019 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022.pdf (3,15MB)
 2. PDFXI.81.2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe (...).pdf (108,84KB)
 3. PDFXI.82.2019 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe.pdf (206,54KB) uchwała straciła moc 23 września 2019 r., zastąpiona Uchwałą nr XII.95.2019 z dnia 23 września 2019 r.
 4. PDFXI.83.2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd.pdf (104,92KB)
 5. PDFXI.84.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie (...).pdf (105,61KB)
 6. PDFXI.85.2019 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (...).pdf (206,85KB)
 7. PDFXI.86.2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu.pdf (215,47KB)
 8. PDFXI.87.2019 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.pdf (222,17KB)
 9. PDFXI.88.2019 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe.pdf (103,20KB)
 10. PDFXI.89.2019 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów.pdf (114,50KB)
 11. PDFXI.90.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (139,85KB)
 12. PDFXI.91.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (984,43KB)
 13. PDFXI.92.2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (100,93KB)
 14. PDFXI.93.2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (101,53KB)

 

Sesja nr X z dnia 23 lipca 2019 r.

 1. PDFX.77.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r..pdf (102,24KB)
 2. PDFX.78.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (144,00KB)
 3. PDFX.79.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (949,59KB)
   

Sesja nr IX z dnia 19 czerwca 2019 r.

 1. PDFIX.70.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (573,99KB)
 2. PDFIX.71.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”(...).pdf (107,01KB)
 3. PDFIX.72.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (...).pdf (404,38KB)
 4. PDFIX.73.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej (...).pdf (324,63KB)
 5. PDFIX.74.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf (102,74KB)
 6. PDFIX.75 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (135,75KB)
 7. PDFIX.76.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (955,24KB)
   

Sesja nr VIII z dnia 20 maja 2019 r.

 1. PDFVIII.64.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (95,70KB)
 2. PDFVIII.65.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (95,83KB)
 3. PDFVIII.66.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2018 rok.pdf (98,95KB)
 4. PDFVIII.67.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf (100,23KB)
 5. PDFVIII.68.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy za 2019 rok.pdf (135,92KB)
 6. PDFVIII.69.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (949,31KB)
   

Sesja nr VII z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 1. PDFVII.57.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.pdf (120,42KB)
 2. PDFVII.58.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.pdf (104,62KB)
 3. PDFVII.59.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd.pdf (99,96KB)
 4. PDFVII.60.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (102,06KB)
 5. PDFVII.61.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (99,97KB)
 6. PDFVII.62.2019 w sparwie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r..pdf (138,52KB)
 7. PDFVII.63.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (976,06KB)
   

Sesja nr VI z dnia 25 marca 2019 r.

 1. PDFVI.47.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.pdf (103,21KB)
 2. PDFVI.48.2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021.pdf (740,22KB)
 3. PDFVI.49.2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (...).pdf (593,98KB)
  Stwierdzenie nieważności części Uchwały nr VI.49.2019 (§ 2 ust.5 pkt 2 lit. b) przez rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
 4. PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza ....pdf (253,27KB)
 5. PDFVI.50. 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf (101,85KB)
 6. PDFVI.51.2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf (101,59KB)
 7. PDFVI.52.2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych (...).pdf (107,65KB)
 8. PDFVI.53.2019 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”.pdf (98,84KB)
 9. PDFVI.54.2019 w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf (99,12KB)
 10. PDFVI.55.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (133,18KB)
 11. PDFVI.56.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (949,17KB)
   

Sesja nr V z dnia 25 lutego 2019 r.

 1. PDFV.39.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę (...).pdf (103,76KB)
 2. PDFV.40.2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.pdf (222,41KB)
 3. PDFV.41.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów(..).pdf (103,25KB)
 4. PDFV.42.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (210,14KB)
 5. PDFV.43.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf (100,45KB)
 6. PDFV.44.2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (106,66KB)
 7. PDFV.45.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (133,01KB)
 8. PDFV.46.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (976,84KB)

Sesja nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.

 1. PDFIV.29.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.pdf (15,95MB)
 2. PDFRoztrzygnięcie Wojewody Opolskiego dot. części Uchwały nr IV.29.2019.pdf (203,43KB)
 3. PDFIV.30.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup platformy (...).pdf (103,80KB)
 4. PDFIV.31.2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu w Gminie Ujazd na lata 2019-2023.pdf (204,20KB)
 5. PDFIV.32.2019 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf (217,38KB)
 6. PDFIV.33.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf (105,81KB)
 7. PDFIV.34.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (103,26KB)
 8. PDFIV.35.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (131,70KB)
 9. PDFIV.36.2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.pdf (980,66KB)
 10. PDFIV.37.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf (102,93KB)
 11. PDFIV.38. 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2019 rok.pdf (188,84KB)

 

2018 rok

Sesja nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. PDFIII.19.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf (2,75MB)
 2. PDFIII.20.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,04MB)
 3. PDFIII.21.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok.pdf (384,23KB)
 4. PDFIII.22.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności ....pdf (105,56KB)
 5. PDFIII.23.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ....pdf (138,98KB)
 6. PDFIII.24.2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (101,67KB)
 7. PDFIII.25.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej.pdf (301,97KB)
 8. PDFIII.26.2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf (282,88KB)
 9. PDFIII.27.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (136,54KB)
 10. PDFIII.28.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,07MB)
   

Sesja nr II z dnia 27 listopada 2018 r.

 1. PDFII.4.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (98,43KB)
 2. PDFII.5.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (100,01KB)
 3. PDFII.6.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf (102,06KB)
 4. PDFII.7.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf (100,15KB)
 5. PDFII.8.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf (100,74KB)
 6. PDFII.9.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (97,73KB)
 7. PDFII.10.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (99,42KB)
 8. PDFII.11.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf (101,20KB)
 9. PDFII.12.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf (98,96KB)
 10. PDFII.13.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf (101,46KB)
 11. PDFII.14.2018. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (99,15KB)
 12. PDFII.15.2018. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku.pdf (211,05KB)
 13. PDFII.16.2018. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (111,11KB)
 14. PDFII.17.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,06MB)
 15. PDFII.18.2018. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny.pdf (100,09KB)
   

Sesja nr I z dnia 19 listopada 2018 r.

 1. PDFI.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (188,34KB)
 2. PDFI.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (188,79KB)
 3. PDFI.3.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (188,57KB)