Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe

Zarządzenie Nr 0050.223.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 03 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 9109, 1378, z 2021 r. poz. 4) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. z 2019 r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe, ul. Strzelecka 8, 47 - 143 Ujazd. 
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Hubert Ibrom
Burmistrz 


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.223.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 03 lutego 2021 r.
.

Burmistrz Ujazdu  
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Ujeździe, 
ul. Strzelecka 8, 47-143 Ujazd

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w zmieniającym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1661), w szczególności:

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskał:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
  - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa  w art. 63 ust. 11 i 12  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu  - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz.4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz. 85, 374, 695,875,1086) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115,1693 i 2245, z 2019 r. poz. 55), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 284, 2320);
  11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480, z 2020 r. poz. 285), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt 1, ppkt 2-11.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5) spełnia wymagania określone w pkt 1, ppkt  2, 5, 6, 8,10 i 11.
 4. Do konkursu może przystąpić również:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub 
  1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263), 
  - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 5. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia),
  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480, z 2020 r. oz. 285), - w przypadku cudzoziemca,
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 284, 2320),
  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115,1693 i 2245, z 2019 r. poz. 55) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

INFORMACJE DODATKOWE:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe”

w terminie do dnia 19 lutego 2021 roku, do godz. 12:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ujeździe) na adres:

Urząd Miejski 
ul. Sławięcicka 19 
47 - 143 Ujazd

 1. Dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 2. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 4 - 7,12 i 13.
 3. Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 77 463 70 83.
 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Ujazdu.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.