Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.5.2021                                                                                   Ujazd, dnia 15 marca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej KPA) art. 73 ust 1 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, dalej ustawa OOŚ) oraz art.49 KPA w związku z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 03.03.2021 r. (data wpływu: 05.03.2021 r.) EPLANT 38 Sp. z o.o. złożony przez  pełnomocnika Panią Dagmarę Topolską, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych ZIMNA WÓDKA o mocy do 15,0 MW (15x1,0 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynami energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości” w miejscowości Zimna Wódka.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej pok. nr 11. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimna Wódka. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BIP.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Ewelina Wientzek

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA

2. Andrzej Sładek – sołtys wsi Zimna Wódka

3. A.a.

 

Do wiadomości:

-Dagmara Topolska – pełnomocnik

ul. Lindego 7C, 30148 Kraków