Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021

Uchwała Nr XXIX.211.2021

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-03-2021

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 i 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc uchwała nr VII.38.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku" oraz "Prognoza oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku dla Gminy Ujazd".
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (33,02MB)

PDFZalacznik1 XXIX.211.2021.pdf (32,53MB)