Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021

Uchwała Nr XXIX.213.2021

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-03-2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicach , opisanej w ewidencji gruntówi budynków jako działka nr 272/3 o powierzchni 0,0461 ha, obręb Balcarzowice, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1S/00056125/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, stanowiącej własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (134,88KB)