Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021

Uchwała Nr XXIX.215.2021

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-03-2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 212, 220, 221 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 285 313,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 736,00 zł. 1. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 8 736,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 736,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 736,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 276 577,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 135 332,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 135 332,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 135 332,00 zł.


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 141 245,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 141 245,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 139 745,00 zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 537 257,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 189 080,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 7 900,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 7 900,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 900,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe” w kwocie 2 900,00 zł.


2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 100 000,00.


3. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 81 180,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 81 180,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 180,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 81 180,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”. ”;II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 70 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 275 077,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 135 332,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 135 332,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135 332,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135 332,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 139 745,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 139 745,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 139 745,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 139 745,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 100,00 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 3 100,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 100,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 100,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 3 100,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- etap II.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 822 570,00 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 61 500,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 61 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 61 500,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 61 500,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 61 500,00 zł
„ Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 szt. istniejących przyłączy” w kwocie 61 500,00 zł.II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 120 277,00 zł.
1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 120 277,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 277,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 277,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 277,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 100 000,00 zł.


III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł
„Zakup nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł.


IV. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 736,00 zł.
1. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 8 736,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 736,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 736,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 565,00 zł,

2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 171,00 zł.V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł.
1. Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu”- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Olszowa.


VI. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 516 377,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 239 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 239 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 239 800,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 239 800,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 135 332,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) 1) wydatki bieżące w kwocie 135 332,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135 332,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135 332,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 141 245,00 zł (w tym dofinansowanie zadań własnych w kwocie 139 745,00 zł) 1) wydatki bieżące w kwocie 141 245,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 141 245,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł,

2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 139 745,00 zł.VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 680,00,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 680,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 19 680,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 19 680,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 19 680,00 zł
„ Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej” w kwocie 19 680,00 zł,b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł
„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 11 000,00 zł.


2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców”. ”;


VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Nogowczyce.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Niezdrowice.§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł. 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 833 098,30 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł. 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 833 098,30 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (340,78KB)