Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

Uchwała Nr XXIX.214.2021
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20120 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady udzielania stypendium za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, położonych na terenie Gminy Ujazd, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.
 2. Udzielone stypendium ma na celu promowanie uczniów osiągających ponad przeciętne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, którzy wykazali się aktywnością w działalności na rzecz promocji i rozwoju szkoły do której uczęszczają oraz motywowanie do podejmowania wysiłku na rzecz samorozwoju.
 3. Stypendium udzielane jest ze środków budżetu Gminy Ujazd. Ich wielkość corocznie określa Rada Miejska w Ujeździe w uchwale budżetowej.

§ 2.

 1. Stypendium za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne przyznaje Burmistrz Ujazdu.
 2. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Burmistrza, w której skład wchodzą:
  1) dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd;
  2) dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

§ 3.

Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV - VIII szkół podstawowych za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy.

§ 4.

 1. Kandydatów do stypendium zgłaszają następujące podmioty:
  1) dyrektor szkoły (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
  2) rodzic lub prawny opiekun dziecka – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Kandydaci do stypendium zgłaszani są w czerwcu każdego roku. Ostateczny termin składania wniosków przypada na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe.
 3. Wnioski niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie, określonym w ust. 2, nie będą rozpatrywane.

§ 5.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:

1) został laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub rejonowym;
2) został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty;
3) został laureatem lub finalistą olimpiady powiatowej lub konkursu powiatowego;

§ 6.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z warunków:

1) zajął miejsce od I do X w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim;
2) zajął miejsce od I do IV w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim;
3) zajął miejsce od I do III w indywidualnych lub zespołowych konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu lub regionu.

§ 7.

 1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z warunków:
  1) jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym;
  2) jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, rejonowym lub ogólnopolskim.

§ 8.

Kryteria wymienione w § 5 - § 7, winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

§ 9.

 1. Komisja, opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami, o których mowa w § 5 - § 7 niniejszego regulaminu.
 2. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedstawia Burmistrzowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendium.
 3. O przyznaniu stypendium decyduje Burmistrz. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 10.

Uczniowi może być przyznane jedno stypendium.

§ 11.

 1. Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jednorazowo do dnia 30 czerwca w danym roku szkolnym.
 2. Wysokość stypendium ustala każdorazowo Burmistrz Ujazdu, biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na stypendia w danym roku oraz osiągnięcia ucznia.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który określi wzór wniosku o stypendium.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cichoń