Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Ujazd.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

godzina

postąpienie

513/1 obręb Ujazd o powierzchni 0,0036 ha

 

OP1S/00025497/9

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie małego prostokąta położona w mieście Ujazd, ul. Chopina, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, z dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w centrum miasta  oraz bliskim sąsiedztwie dróg krajowych i dojazdu do autostrady. Działka położona jest w kompleksie działek o przeznaczeniu budowlanym i usługowym w otoczeniu niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i w sąsiedztwie otwartych terenów zielonych. Bardzo dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej i dróg krajowych. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, które dostępne są w granicach działki.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

Działka znajduje się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego miasta Ujazd – wpisanego do rejestru zabytków. Działka znajduje się w obszarze rewitalizacji lecz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

3 000 zł netto + 23% VAT

 

 

 

300 zł

14.05.2021 r.

20.05.2021 r.

900

50 zł

2356 obręb Ujazd o powierzchni 0,1761 ha

 

OP1S/00006553/1

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w mieście Ujazd, osiedle Piaski ul. Chrobrego, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, z dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w bliskim sąsiedztwie dróg krajowych i dojazdu do autostrady. Działka położona jest w kompleksie działek o przeznaczeniu budowlanym i usługowym w otoczeniu niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych i lasu. Bardzo dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej i dróg krajowych. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, które dostępne są w granicach działki.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

MNU-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

130 500 zł netto + 23% VAT

13 050 zł

14.05.2021 r.

20.05.2021 r.

1100

1 300 zł

2395 obręb Ujazd o powierzchni 0,2332 ha

 

OP1S/00040196/0

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2395 o powierzchni 0,2332 ha  obręb Ujazd. Działka położona jest w Ujeździe przy ul. Powstańców Śl. Na terenach rolnych. Działka usytuowana jest w otoczeniu piekarni, niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych. Działka ta stanowi tereny użytkowane jako grunty rolne z możliwością dojazdu częściowo drogą asfaltową i częściowo drogą utwardzoną poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 365/5.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

15R – tereny rolnicze

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

10 500 zł netto + 23% VAT

1 050 zł

14.05.2021 r.

20.05.2021 r.

1300

120 zł

 

W/w nieruchomości  nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i w ich rejonie należy zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
ul. Sławięcicka 19, pok. nr 11.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się u pracownika ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 5, II piętro lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r.
  poz. 55 ze zmianami).
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej |z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 14.05.2021 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
  Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 8-12, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 9. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 10. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
 13. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 2, II piętro,
  tel. 077/4048756.

Ujazd, dnia 13.04.2021 r.                

                                                                                                                                                                               Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                                (-) Hubert Ibrom