Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 20 283,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 270,00 zł 1. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 270,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 270,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270,00 zł.


II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 200,00 zł
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 200,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 19 813,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 813,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 19 813,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 813,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 446 000,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 11 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 11 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 11 000,00 zł


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 435 000,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 1 410 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 410 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( zawiązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 410 000,00 zł


2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 25 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 25 000,00 zł


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 562 325,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 500,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 000,00 zł2. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 13 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł


3. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 700,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 700,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 700,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 92 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 92 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92 000,00 złIII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 125,00 zł
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 4 125,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 125,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 125,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 125,00 złIV. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 435 000,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 1 410 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 410 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 980,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 580,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 400,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 398 020,00 zł


2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 136 608,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 19 770,00 zł 1. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 270,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 270,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 270,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 270,00 zł2. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 19 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 19 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 500,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 700,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 92 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 92 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92 000,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 700,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 700,00 złIII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 200,00 zł
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 200,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 125,00 zł
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł


2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 125,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 125,00,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 125,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 19 813,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 813,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 19 813,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 788,00 zł


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom