Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 20 283,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 270,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 270,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 200,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 19 813,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 813,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 813,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 446 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 11 000,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 11 000,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 1 435 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 1 410 000,00 zł
§ 2060. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( zawiązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 410 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 25 000,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 25 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 562 325,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 11 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 13 500,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 700,00 zł PSP Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 700,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 700,00 zł
PSP Olszowa Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 92 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 125,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 4 125,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 125,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 1 435 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 1 410 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 1 398 020,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 650,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 480,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 450,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 25 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 136 608,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 19 770,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 270,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 19 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 700,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 92 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł
PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 200,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 200,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 125,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 000,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 125,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 125,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 19 813,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 813,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 19 788,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 117 440,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
„Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 30 000,00 zł
§ 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 300,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 5 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 1 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 83 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 71 200,00 zł PSP Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 4 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,00 zł
PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 500,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
PSP Olszowa Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 8 800,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 940,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 940,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 940,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 117 440,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł § 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
„Wykup gruntu ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 30 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 83 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 71 200,00 zł PSP Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 600,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł
PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł
PSP Ujazd Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 8 800,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 940,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 940,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 240,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom