Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 235 249,99 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 235 069,99 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 235 069,99 zł § 6350. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 235 069,99 zł
PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 180,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 180,00 zł
§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 180,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 866 850,87 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 406 850,87 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 406 850,87 zł § 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 406 850,87 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 320 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 320 000,00 zł
§ 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 140 000,00 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 140 000,00 zł PP Ujazd
§ 0670. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 000,00 zł
PSP Ujazd
§ 0830. Wpływy z usług w kwocie 85 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 919 379,88 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 523 780,88 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 177 780,88 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 780,88 zł
„ Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowskiej w m. Zimna Wódka ”;
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 26 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
„Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa” w kwocie 9 000,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 320 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 000,00 zł
1 budżet gminy w kwocie 320 000,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł

§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 500,00 zł
§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 899,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 899,00 zł.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 290 000,00 zł PSP Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 70 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 40 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
GZO Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 70 000,00 zł
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 150 000,00 zł PSP Ujazd
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 85 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
PP Ujazd
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 55 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 17 200,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 17 200,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł
PSP Ujazd Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 25 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 17 000,00
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł
„Budowa nowych punktów świetlnych na ternie Gminy Ujazd” w kwocie 17 000,00 zł Urząd Miejski – Referat finansowo- budżetowy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 37 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000,00 zł
§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 37 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 287 779,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 27 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 27 000,00zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 34 000,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 34 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł
„Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ” w kwocie 32 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
„ Wykup gruntu” w kwocie 2 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 16 500,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 15 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 899,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 899,00 zł.
§ 6230. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 899,00 zł
Dotacja dla OSP Niezdrowice Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 130 180,00 zł PSP Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 130 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 180,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 200,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 200,00 zł
§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł
PSP Ujazd Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 000,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 21 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 52 000,00 zł Urząd Miejski – Referat finansowo- budżetowy Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000,00 zł
§ 6220. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł
§ 6570. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 150,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 150,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 150,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 150,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 150,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 150,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom