Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 11 ust 1 i 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r. poz. 1057/ oraz Uchwały Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 postanawiam:

§ 1. 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 3 grudnia 2020 r.
I. Rodzaj zadania. 1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na realizacji usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmujących w szczególności:a) domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,b) ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,c) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,d) usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.
2. W konkursie mogą brać udział:a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.
3. Warunki, które musza spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.
II. Całkowita kwota dotacji przewidziana w projekcie budżetu na realizację zadania objętego konkursem wynosi 130 000 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
III. Warunki przyznania dotacji
1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:a) ocena możliwości realizacji zadań przez podmiotb) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadaniec) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadaniad) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadaniae) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotu uprawnionego w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środkówf) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisamib) prawidłowo wypełnionec) zawierające komplet niezbędnych załącznikówd) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania
1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2021 r . 2. Miejscem realizacji jest Gmina Ujazd.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
4. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób starszych i chorych.
5. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 8.00-18.00.
6. Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie bez ograniczeń czasowych według występujących potrzeb.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
V. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia z dnia 24 sierpnia 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Termin i warunki składania ofert Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. do godziny 10.00.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie, zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 grudnia r. o godzinie 12.00.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
VII. Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 wyniosła 110.000,00 zł.(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wysokość przyznanej dotacji w roku 2020 wyniosła 130.000,00 zł.(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
VIII. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/.
Wymagane załączniki
IX. BURMISTRZ UJAZDU Hubert Ibrom
Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

Burmistrz

Hubert Ibrom