Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020

Na podstawie art.5 ust.1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r. poz. 1057/ oraz Uchwały Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 postanawiam:

§ 1. 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 3 grudnia 2020 r.
I. Rodzaj zadania. 1. Konkurs ofert dotyczy zadania, które polega na wspieraniu i upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd, poprzez:
a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,

b) organizowanie imprez sportowych i turniejów,

c) udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów z Jaryszowa, Zimnej Wódki, Ujazdu-Niezdrowice, LKS Ujazd i LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd zgodnie ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów z tym związanych,

d) zakup sprzętu sportowego,

e) zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,

f) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej, ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.


2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.
II. Całkowita kwota dotacji przewidziana w projekcie budżetu na realizację zadania objętego konkursem wynosi 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
III. Warunki przyznania dotacji
1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:zgodność oferty z warunkami konkursu,
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta /baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie/,

b) koszty realizacji zadania,

c) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,

d) wiarygodność oferenta /dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność/,

e) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.


2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisamib) prawidłowo wypełnionec) zawierające komplet niezbędnych załącznikówd) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania
1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2021 r . 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
V. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia z dnia 24 sierpnia 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Termin i warunki składania ofert Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. do godziny 10.00.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie, zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
VII. Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 wyniosła 150.000,00 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wysokość przyznanej dotacji w roku 2020 wyniosła 165.000,00 zł.(słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
VIII. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/.
Wymagane załączniki
IX. BURMISTRZ UJAZDU Hubert Ibrom
Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

Burmistrz

Hubert Ibrom