Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 113,79 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 113,79 zł 1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 113,79 zł 1) dochody bieżące w kwocie 113,79 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113,79 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 27 722,20 zł I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 683,00 zł 1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 500,00zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 500,00 zł


2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 13 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 13 000,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 5 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 500,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 5 500,00 zł


4. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 683,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 683,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 683,00 zł


5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 7 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7 000,00 zł


II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39,20 zł
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 39,20 zł 1) dochody bieżące w kwocie 39,20 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39,20 zł


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 53 504,20 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 800,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 500,00 zł4. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 300,00 zł5. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 883,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 000,00 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 5 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł


4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 200,00 zł5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 683,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 683,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 683,00zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 683,00 zł6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł


V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39,20 zł
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 39,20 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 39,20 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39,20 zł


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 282,00 zł
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 282,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 282,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 282,00 zł


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 895,79 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 złIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 800,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł


3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł4. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 300,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 200,00 zł
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł


2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 395,79 zł
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 113,79 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 113,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 113,79 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 113,79 zł2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 282,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 282,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 282,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 282,00 zł§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom