Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 113,79 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 113,79 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 113,79 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113,79 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 27 722,20 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 683,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 500,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 500,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 13 000,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 13 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 5 500,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 5 500,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 683,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 683,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 7 000,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39,20 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 39,20 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39,20 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 53 504,20 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł § 4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł.
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 800,00 zł PSP- Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł
PSP- Olszowa Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł
PSP - Jaryszów Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 300,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 883,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 500,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 5 500,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 200,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 200,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 683,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 34,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 7 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39,20 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 39,20 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 39,20 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 282,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 282,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 282,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 895,79 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł.
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 800,00 zł PSP- Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł
PP-Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 500,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł
GZO Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
PSP- Jaryszów Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 300,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 200,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 200,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 395,79 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 113,79 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113,79zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 282,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 338,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 350,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 350,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 650,00 zł PSP- Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 450,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł
PSP - Olszowa Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 328,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6 328,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 318,00 zł
§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 860,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 860,00 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 860,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 150,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 150,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 338,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 350,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 350,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 650,00 zł PSP- Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 450,00 zł
§ 4360. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł
PSP - Olszowa Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 200,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 328,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6 328,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 873,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 860,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 860,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 860,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 150,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 150,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom