Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 50 500,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 50 500,00 zł . Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 500,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 500,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 275 980,04 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 50 000,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 225 980,04 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 225 980,04 zł
§ 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 225 980,04 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 288 780,04 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 275 980,04 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 275 980,04 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 980,04 zł
1 budżet gminy w kwocie 275 980,04 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 800,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 800,00 zł

§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 800,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 300,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 10 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 20 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 33 300,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 500,00 zł PSP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł
GZO Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 800,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 76 875,72 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 58 675,72 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 880,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 43 795,72 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 500,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 21 815,72 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł
§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 600,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 14 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł.
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 200,00 zł PSP Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 76 875,72 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 58 575,72 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 880,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 880,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 43 795,72 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 315,72 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 180,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 14 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł.
§ 4300. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 965,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 200,00 zł PSP Ujazd
§ 4260. Zakup energii w kwocie 10 200,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom