Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023. Aktualizacja”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

 

PDF   Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023..pdf (3,78MB)

PDFZalacznik1 XXX.219.2021.pdf (3,78MB)