Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze. zm.) oraz pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII.175.2020 z dnia 26 października 2020 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Danuta Ogaza - Sekretarz Gminy
2. Irena Tiszbierek- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Joanna Muskała - Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom