Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 436/1 położonej w Sieroniowicach, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 0,1326 ha i wydzielono z niej działkę nr 436/15, o pow. 0,0175 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), wydzielona działka nr 436/15 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.1.2020 z dnia 21.02.2020 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 21 grudnia 2020 roku w wysokości: 18,00 zł za m 2 co daje kwotę: 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Sieroniowice, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXVIII.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 18.01.2018 r., obowiązującą od dnia 02.02.2018 r. działka nr: 436/15 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem B-6KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom