Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 21 500,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 19 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 19 000,00 zł § 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500,00 zł
§ 0690. Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 010,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 1 010,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 010,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 010,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 72 810,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 600,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 600,00 zł. § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 100,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł
PSP - Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 12 200,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 41 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 41 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 1 010,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 010,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 010,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 15 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
„Budowa nowych punktów świetlnych na ternie Gminy Ujazd” w kwocie 15 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 93 300,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 600,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 600,00 zł. § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 72 200,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 60 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł
PSP - Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 12 200,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 17 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 15 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 15 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 26 308,14 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 25 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 308,14 zł PSP Ujazd Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł
OPS Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 808,14 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 808,14 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 26 308,14 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 25 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 308,14 zł PSP Ujazd Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł
OPS Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 808,14 zł
§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 808,14 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom