Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 600,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 5 600,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł
PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 100,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 100,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 600,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 5 600,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 150,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,00 zł
PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 100,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 100,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 500,00 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 500,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 500,00 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom