Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2021/202 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

LP. ELEMENT PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkolai oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 31 stycznia 2021 r.
2. Przyjmowanie deklaracji o chęci pozostania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 8 lutego 2021 r.
     
3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 10 lutego 2021 r.
L.P. CZYNNOŚCI TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 lutego do 17 lutego 2021 r. od 22 marca do 29 marca2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). do 24 lutego 2021 r. 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia do 10 marca 2021 r. 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16 marca 2021 r. do 17 kwietnia 2021 r.
LP. ELEMENT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Możliwość składania do Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych – wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole do 23 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
2. Przekazanie uzasadnień komisji do decyzji odmownych do 30 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
3. Możliwość składania – przez rodziców/opiekunów prawnych (do dyrektora przedszkola) odwołań od odmownych rozstrzygnięć komisji (po zapoznaniu się z uzasadnieniem) do 6 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.
4. Rozpatrywanie przez dyrektora odwołań – wydawanie rozstrzygnięć do 13 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.
5. Poinformowanie pisemne (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnycho wyniku odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 20 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.