Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175, 2320 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 65 062,50 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64 368,00 zł Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 64 368,00 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 54 712,80 zł
§ 6259. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 9 655,20 zł
„Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminny Ujazd ”;
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 694,50 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 694,50 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 694,50 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł. § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 320 938,05 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 600 Transport i łączność w kwocie 64 368,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 64 368,00 zł § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 712,80 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 655,20 zł
„Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminny Ujazd ”;
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł.
§ 6230. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł
Dotacja dla OSP Niezdrowice GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 250 875,55 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 250 875,55 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł
§ 4247. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 755,04 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 59 119,51 zł
§ 4707. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 19 001,00 zł
„ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 694,50 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 694,50 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 680,61 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,89 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 449 920,55 zł § 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 875,55 zł.
§ 950. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 045,00 zł § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 199 045,00 zł § 962. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 045,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 46 700,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 45 800,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 800,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł
GZO Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł
PSP Jaryszów Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 900,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 900,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00zł
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 46 700,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 45 800,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 800,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 800,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł PSP Ujazd
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 080,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 320,00 zł
PSP Olszowa
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 180,00 zł
PP Ujazd
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 870,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 510,00 zł
PSP Jaryszów Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 900,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 900,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom