Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 , o pow. użytkowej 43,14 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14 , na działkach nr 518, 519, 520, 521, 522 o łącznej pow. 0,1926 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00003936/9. Ułamkowe części gruntu w 193/10 000 częściach, przynależne do w/w lokalu sprzedane zostaną na własność. 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r - działki nr 518, 519 położone są na terenie oznaczonym symbolami: MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KDG - tereny drogi publicznej klasy G - głównej, d ziałki nr 520, 521, 522 położone są na terenie oznaczonym symbolem MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. W/w działki położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej typu ”A”.
§ 2. Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie na stronie internetowej , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni. § 3. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.220.2021.docx (8,56KB)