Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2021

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 9109, 1378, z 2021 r. poz. 4) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. z 2019 r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe, ul. Strzelecka 8, 47 - 143 Ujazd. 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświatyw Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom