Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-02-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 13 438,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 12 658,00zł . Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 658,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 658,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 780,00 zł
§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 780,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 000,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 3 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- II etap w kwocie 3 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 26 438,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 658,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 12 658,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 12 658,00 zł
PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 780,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 780,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 000,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 13 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł
„Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe”” w kwocie 13 000,00 zł w tym fundusz sołecki Stary Ujazd – 10 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 1 330 000,00 zł § 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 330 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 1 330 000,00 zł § 982. Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 330 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 022,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 022,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 30 022,00 zł PSP Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 260,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 413,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 861,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 711,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 388,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 022,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 022,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 30 022,00 zł PSP Olszowa § 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 260,00 zł
§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 413,00 zł
§ 4129. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł
§ 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 810,00 zł
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;
PSP Jaryszów
§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 861,00 zł
§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 711,00 zł
§ 4129. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 388,00 zł
§ 4709. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd ”;

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom