Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.226.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 355,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 355,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 355,00zł 1) dochody bieżące w kwocie 355,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 355,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 800,00 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 800,00zł 1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 800,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1 800,00 zł§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 155,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 355,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 355,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 355,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 355,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 355,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 800,00zł
1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 800,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 800,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom