Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 355,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 355,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 355,00zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 355,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 800,00zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 800,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 155,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 355,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 355,00zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 800,00 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 800,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 40,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 89 800,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejski Dział 600 Transport i łączność w kwocie 43 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 41 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 30 000,00 zł Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 800,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 2 800,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 43 000,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 43 000,00 zł.
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu ”;
Fundusz sołecki- Jaryszów w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 2 000,00 zł Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 7 000,00 zł Fundusz sołecki- Nogowczyce w kwocie 4 000,00 zł Fundusz sołecki- Balcarzowice w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 12 000,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 89 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 43 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 41 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 30 000,00 zł Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 800,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 2 800,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 43 000,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 43 000,00 zł.
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu ”;
Fundusz sołecki- Jaryszów w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 2 000,00 zł Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 7 000,00 zł Fundusz sołecki- Nogowczyce w kwocie 4 000,00 zł Fundusz sołecki- Balcarzowice w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 12 000,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom