Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2020 r. poz.1208), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ujazd wyemituje 4 800 (cztery tysiące osiemset ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku.
1. Obligacje wyemitowane zostaną w 4 (słownie: czterech) seriach w 2021 roku:
1) Seria A21 na kwotę 1 200 000,00 zł;
2) Seria B21 na kwotę 1 200 000,00 zł;
3) Seria C21 na kwotę 1 200 000,00 zł;
4) Seria D21 na kwotę 1 200 000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ujazd.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Ujazd pochodzących z podatków i opłat lokalnych.
2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ujazd.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Ujazd w następujących terminach:
1) Seria A21 zostaną wykupione w 2025 roku;
2) Seria B21 zostaną wykupione w 2026 roku;
3) Seria C21 zostaną wykupione w 2027 roku;
4) Seria D21 zostaną wykupione w 2028 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marże.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do:
1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji;
2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z pełnieniem funkcji agenta emisji zgodnie z ustawą o obrocie (Dz.U. 2021 poz. 328, 355);
3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (187,88KB)