Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378), art.212, 220, 221 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 100 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 50 000,00 zł
1 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 50 000,00 zł .
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 50 000,00 zł
1 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 000,00 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15 000,00 zł. 1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 000,00 zł
1 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 882 279,63 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 500 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 500 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 500 000,00 zł
„Wykonanie odwiertów studni głębinowych”. ”;II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Zakup programu komputerowego”. ”;III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 105 000,00 zł.
1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 35 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł
1 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł „ Dofinansowanie zakupu radiowozu”. ”;2. Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu”. ”;


IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.V. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 27 279,63 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 27 279,63 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 27 279,63 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 279,63 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 279,63 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 180 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 120 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 120 000,00 zł
„Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej”. ”;2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł
„Dofinansowanie do wymiany pieców”. ”;


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 767 279,63 zł. 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 279,63 zł

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 740 000,00 zł.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (245,09KB)